Instituti i kapaciteteve të shumta

Qendra e Kompetencës në Prizren është Institucion i Arsmit Paraunversitar i cili ofron Arsim Aftësim Profesional (AAP) dhe Aftësim Profesional Për të Rritur (APRr). 

Historiku i shkollës

Qendra e Kompetencës është një nga qendrat e Kompetencës të zhvilluara së fundi të cilat janë përkrahur nga “Vendet Donatore”, kjo qendër në Prizren është ndërtuar dhe përkrahur nga Agjencia për Zhvillim e Luksemburgut nëpërmjet Projektit për Zhvillim të LUX-it KSV/015 “Përkrahje për Zhvillimin e AAP-së në Kosovë” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe AAAPARr.

PSE NXËNËSIT NA ZGJEDHIN NE?

Pas përfundimit të tre viteve të arsimit dhe provimit të maturës në QKS, nxënësit mund të vazhdojnë studimet në Universitetin e Prishtinës, në Universitete jashtë vendit, në Kolegje private. Nxënësit e suksesshëm do të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur dhe me shkathtësi të duhura në hapësirat e tyre të punës. Nxënësve të QKS ju mundësohet të punësohen më lehtë si në Kosovë por edhe në vendet e Bashkimit Evropian.

Drejtimet

Ekonomi

Nëpunës Industrie
Nënpunës banke
Nënpunës marketinkgu

Tregti

Shërbime ndaj konsumatorit dhe shitjes
Nënpunës Export -Importi

Udhëtim & Turizëm

Asistent në organizimin
e ngjarjeve

Profesionalizëm

Një kurrikulë me sistemin modular profesional më të avancuar, bazuar në kompetenca që përkojnë me standartet profesionale të tregut dhe kërkesat e kohës.

E ardhme e sigurtë

Spektër i gjerë i mësimnxënies, bazuar në kompetenca të profilizuara, kompatibile, dhe në trend me qasjen dhe standartet profesionale të tregut, kompetenca unike sipas kërkesave të kohës për karrierë dhe perspektivë të sigurtë profesionale

Kualitet

Qasje e re e të mësuarit, metodat bashkëkohore aplikative, kushte të favorshme në një ambient me infrastrukturë moderne, garancë për kualitet.

Menaxhmenti

Aliismet Çocaj
Drejtor
+377 44 202-800
Edona Turtulla Rada
Zv. Drejtoreshë
+377 44 140 317
Luan Sopi
Zv. Drejtor
044 811 010

Mëso prej më të mirëve

Qendra e Kompetencës në Prizren ka një proces efikas dhe gjithëpërfshirës të mësimit  i cili i përfshin të gjithë partnerët dhe i cili është i fuqishëm dhe përmban objektiva.

Kontakti

Rruga Terzi, Prizren, Kosovë

Aliismet ÇOCAJ, Drejtor
Tel: +377 44 202-800
Edona Turtulla RADA, zv.Drejtoreshë
Tel: +377 44 140 317
Luan SOPI, zv.Drejtor
Tel: 044 811 010
Email: qksprizren@hotmail.com