Qendra e Kompetencës në Prizren është Institucion i Arsmit Paraunversitar i cili ofron Arsim Aftësim Profesional (AAP) dhe Aftësim Profesional Për të Rritur (APRr) për nevojat e tregut të punës. Kjo qendër aftëson të rinjë dhe të rejat në aspektin teorik dhe praktikë, dhe pas mbarimit të shkollimit në këtë qendër ata mund të punësohen,të punësojnë të tjerët dhe poashtu edhe të vazhdojnë shkollimin e tyre të mëtejmë në profesionin që e kanë përzgjedhur.