HISTORIKU I SHKOLLËS

Qendra e Kompetencës në Prizren është Institucion i Arsmit Paraunversitar i cili ofron Arsim Aftësim Profesional (AAP) dhe Aftësim Profesional Për të Rritur (APRr) për nevojat e tregut të punës. Kjo qendër aftëson të rinjë dhe të rejat në aspektin teorik dhe praktikë, dhe pas mbarimit të shkollimit në këtë qendër ata mund të punësohen,të punësojnë të tjerët dhe poashtu edhe të vazhdojnë shkollimin e tyre të mëtejmë në profesionin që e kanë përzgjedhur.

Qendra e Kompetencës është një nga qendrat e Kompetencës të zhvilluara së fundi të cilat janë përkrahur nga “Vendet Donatore”, kjo qendër në Prizren është ndërtuar dhe përkrahur nga Agjencia për Zhvillim e Luksemburgut nëpërmjet Projektit për Zhvillim të LUX-it KSV/015 “Përkrahje për Zhvillimin e AAP-së në Kosovë” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe AAAPARr.

Në fillimet e saj Qendra e Kompetencës kanë qenë përgjegjësi e autoriteteve komunale të cilat i kanë emëruar një pjesë te ekipit të Menaxhmentit të Lartë dhe Mësimdhënësëve . Që nga data 1 janar 2015, kjo përgjegjësi ka kaluar nen autoritetin e Agjensionit për Arsim dhe Aftësim Profesional (AAAP).ne kuadër te Ministrisë se Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë

Infrastruktura e Qendra Kompetences Prizren  përmbush të gjitha kushtet për një mësim të kualitetit të larte, e paisur me  shume kabinete shume cilesore dhe me mejete teknologjike të avansuara si projektor,kompjuter,printer fotokopje plloter , ashensor ,shkall emergjente ,salle te vogel te edukatrs fizike ,alarm kunder zjarrit dhe kamera vëzhguese ,sigurim i plotë e bënë këtë qendre shumë cilsore dhe atraktive për nxënës .

Gjithe mësimdhënsit e Qendra Kompetences jane duke aktiv  të kualifikuar dhe shumë të përgaditur ne aspektin profesional punojn konfrom kurikules dhe standardeve profesionlae,dhe vazhdimisht te perkrahur nga donatori per ngritjen e kapacitetive profesionlae si të stafit ashtu edhe mwsimdhenseve te QK së .

Qendra e Kompetencës në Prizren ka një proces efikas dhe gjithëpërfshirës të mësimit  i cili i përfshin të gjithë partnerët dhe i cili është i fuqishëm dhe përmban objektiva.

Kapacitetet e Qendrës Kompetencës janë të shumta  infrastruktura fizike ku shkolla i përmbush të gjitha kriteret bashkohore ,pastaj  menaxhmenti i shkolles  duke bashkepunuar me mesimdhenesit,këshillin e shkolles, aktivet profesionale te cilet jane shumë të rëndesishem në procesin e vetëvlersimit.pjesëmarja e menxhmentit dhe e  mësimdheënesve në trajnime të ndryshme  janë shumë të rëndsishem në ndikimin e  procesit të vlersimit dhe në performancën e menaxhmentit të shkollës.

Mjetjet e reja pjesemarrja e nxenesve dhe angazhimi i tyre ne praktika profesionale brenda shkollës meqë jemi vetëm në vitin e dytë të  shkollës ndihmon që burimet njerëzore të jenë më të afta dhe më të pergaditura .

Burimet njerzore kualiteti dhe vetevlersimi është i qartë për të gjithë akterët relevant në.të gjithë fushat e veprimit të qendrës sonë. punën e tyre e vlersojne drejtori dhe zv drejtori si menaxhmenti më i larte i shkollës të cilët  janë pikat kyqe të kontrollit të cilësise në shkollë, kompletojne punën e njëri-tjetrit dhe janë të informuar per te gjitha aspektet e funksionimit te shkolles