Profesionalizëm

Koncept model i kurrikulit, me bazë sistemin modular profesional më të avancuar, bazuar në kompetenca që përkojnë me standartet profesionale të tregut dhe kërkesat e kohës.