Profilet

Drejtimi                                Profili arsimor      
             
  Nepunes  per zhvillimin e burimeve njerzore                           
  Nepunes Industrie        
Ekonomi Nepunes Banke        
  Nepunes Marketingu      
  Nepunes Finance        
Tregti Sherbime ndaj konsumatorit dhe shitjes    
  Nepunes Export – Importi      
Udhëtim dhe Assistent ne organizimin e ngjarjeve    
Turizmi Udheheqes i udhetimeve dhe grupeve turistike  
  Assistent ne zyre te infomimit dhe agjencione turistike.