Regjistrimi i nxënesve në klasat e X-ta fillon më datë 19.06.2017 dhe përfundon më 23.06.2017