Stafi teknik

Stafi teknik i shkollës
Pozita Nr i stafit                Gjinia   Kombësia            M               F Gjithsej
Meshkuj Femra
Pastrues 4 2 2 Shqiptar 5 2 7
Roje nate 2 2 0 Serb      
Puntore shtepiak 1 1 0 Turk      
       

 

Boshnjak

     
       

 

RAE

     
Gjithsej nr. i stafit teknik 7 5 2